All in one

Phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN31: 2014/BGTVT
Đơn giá
Phí dịch vụ
Đáp ứng Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT và Thông tư 02/2020/TT-BGTVT
Đơn giá
Phí dịch vụ
Giám sát trực tuyến vị trí Đầu kéo và Moóc theo thời gian thực.
Đơn giá
Phí dịch vụ
Nhằm mục đích đo mức dầu và mức tiêu hao dầu, giảm thiểu tình trạng xả dầu bất thường.
Đơn giá
Phí dịch vụ
Giúp theo dõi nhiệt độ xe hàng lạnh bất kỳ lúc nào nhằm nâng cao chất lượng vận chuyển hàng hóa.
Đơn giá
Phí dịch vụ
Nắm bắt tình trạng xe xa vào vùng kiểm soát và tiến độ vận hành bốc dỡ.
Đơn giá
Phí dịch vụ
Giúp theo dõi nhiệt độ xe hàng lạnh bất kỳ lúc nào nhằm nâng cao chất lượng vận chuyển hàng hóa.
Đơn giá
Phí dịch vụ